Bezig met laden...

Logboek

FLASH: Wet op de vliegtaks is verschenen in het Belgisch Staatsblad

FLASH: Wet op de vliegtaks is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Op 31 maart 2022 is in het Belgische Staatsblad de tekst verschenen van de "Wet van 28 maart 2022 houdende de verlaging van lasten op arbeid (1)"

In deze wet is onder Hoofdstuk 3 een voor de luchtvaart belangrijk onderdeel opgenomen meer bepaald de "Taks op de inscheping van een luchtvaartuig" of de nieuwe wetgeving op de vliegtaks. We kregen intussen vragen van een aantal lezers van Helispot hoe en of deze wetgeving van toepassing is op de kleine luchtvaart. We hebben in dit verband reeds een aantal vragen gesteld aan het kabinet van vice-eerste minister Gilkinet, waaronder de luchtvaart resulteert, maar kregen tot op heden geen antwoord. De wettekst is uitgegeven door de FOD Financiën en we hebben het kabinet van minister Van Petegem ook dezelfde vragen voorgelegd.

Zoals je kunt lezen in de tekst van deze wet (klik hier) is deze taks op inscheping van een luchtvaartuig van toepassing op zowel de commerciële luchtvaart als de plezierluchtvaart. Er is helemaal geen uitzondering gemaakt voor sportvliegtuigjes of helikopters die reeds door de niet-vrijstelling van BTW en accijns op de brandstof meer betalen dan de grote commerciële vliegtuigen die vandaag de dag vrijgesteld zijn van BTW en accijns op hun brandstoffen. 

Hoewel in de memorie van toelichting (klik hier) gesproken wordt over de milieubelasting van de vliegtuigen is deze nieuwe taks een onderdeel van de wet van 28 maart 2022 op de verlaging van lasten op arbeid. Anders gezegd moet de kleine luchtvaart bijdragen voor de verlaging van de lasten op arbeid. 

Er zijn in de tekst van deze wet een paar uitzonderingen opgenomen waar passagiers van een vliegtuig, ULM of helikopter geen taks verschuldigd zijn, het betreft:

  • toestellen ingeschreven in het Belgische militaire luchtvaartregister of een gelijkaardig buitenlands luchtvaartuig;
  • toestellen gebezigd voor Staatsdiensten, als politie en douane;
  • voor een lokale vlucht bedoeld in artikel 1 van het koninklijk besluit van 10 juni 2014 tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden opgelegd voor de toelating tot het luchtverkeer van paramotoren;
  • voor vluchten met vertrek van een luchthaven en terugkomst op dezelfde luchthaven, zonder tussenlanding;
  • voor het uitvoeren van een professionele activiteit in het luchtruim waarvoor het gebruik van een luchtvaartuig noodzakelijk of het meest efficiënt is.

Overigens is de taks alleen verschuldigd voor passagiers in de helikopter of het vliegtuig. Voor boordpersoneel van het toestel (piloot, copiloot, technici of cabinepersoneel) is geen inschepingstaks verschuldigd. Voor de toepassing van de taks is de plaats van vertrek niet alleen een luchthaven maar ook elke mogelijke private helihaven of bijvoorbeeld landingsplaats bij een restaurant. 

Uit de memorie van toelichting valt ook op te maken dat:

  • trainingsvluchten voor toekomstige piloten, examenvluchten, prof-checks, vluchten voor luchtsurveillance van leidingen, professionele luchtfotografie of het in beeld brengen van sportwedstrijden uitgesloten zijn van de taks
  • bij vluchten met een vertrek en terugkomst op dezelfde luchthaven, zonder tussenlanding, worden ook vluchten met parachutisten of 
    luchtdopen bedoeld. Hoewel het hier ook om luchtverkeer gaat, gaat het niet om vluchten die het vervoer van passagiers beogen en zijn deze uitgesloten van deze taks.

De wet werd op 28 maart 2022 door de Belgische Kamer goedgekeurd en is van toepassing vanaf 1 april 2022 (geen aprilvis) maar de uitvoeringsbesluiten zijn nog niet gepubliceerd. Het is dus nog even onmogelijk aan de wettelijke bepalingen te voldoen als je vandaag een ULM bezit en met twee passagiers een vluchtje wil doen. Het is dus nog even wachten op deze uitvoeringsbesluiten om de juiste modaliteiten van de taks en de betaling ervan te weten te komen. Wel is geweten dat een vliegtuigbezitter die 2 of meer maal per jaar een vluchtje maakt met passagiers, een registratie zal moeten hebben. Of de passagier hiervoor betaalt of niet, maakt voor de wet geen verschil.

De ganse amateurluchtvaart is met deze taks koud genomen. Waar iedereen ervan overtuigd was dat deze vliegtaks de commerciële luchtvaart zou treffen hebben de bevoegde ministers in hun wetsvoorstel zeer bewust helemaal geen onderscheid gemaakt tussen amateurluchtvaart en commerciële luchtvaart. Dit is een trieste vaststelling.

De Belgische Federatie voor de Luchtvaart, de VVMV (de Vereniging Vlaamse MotorVliegClubs,) de Belgische ULM Federatie en de Fédération des Aéroclubs Moteur hebben zich in een gemeenschappelijk bericht duidelijk uitgesproken tegen deze taks op de amateurluchtvaart. Ze hebben besloten om na publicatie en kennisname van de uitvoeringsbesluiten zich met alle middelen te verzetten tegen deze vliegtaks.     

Wij zullen dit trieste verhaal opvolgen en waar mogelijk verdere steun en ruchtbaarheid geven aan de acties om deze taks voor de amateurluchtvaart stop te zetten. Je kunt hierop reageren via onderstaande reactiebox of middels een email aan ons adres

0 Reactie(s)

Laat reactie achter....

Uw email adres zal niet gepupliceerd worden, u dient enkel uw reactie te valideren. Verplichte velden worden aangeduid met *